text

Vedtægter for

GreveAtletik WEB transparent ny 

 

 

Udarbejdet 21. august 2021

Version 1, 2021

 

§1    -   §4      Navn og formål
§5    -   §11    Medlemmer
§12  -   §16    Ledelse
§17  -   §20    Generalforsamling
§21  -   §25    Økonomi
§26  -   §29    Ændringer og opløsning

 

Navn og formål

§1. Klubbens navn er Greve Atletik. Klubbens hjemsted er Greve Kommune. Klubbens tilholdssted er Greve Stadion, Lillevangsvej 88, 2670 Greve.

§2. Klubbens formål er at fremme interessen for atletikken. Dette gøres ved, at man via træning, konkurrencer og sociale aktiviteter skaber rammer, hvor den enkelte trives med atletik, og samtidig forsøger at fremme medlemmernes evne og lyst til at deltage i foreningens arbejde.

§3. Klubben er medlem af Dansk Atletik under Dansk Idræts Forbund (DIF).

§4. Klubbens dragt godkendes af bestyrelsen. Dragten skal bæres ved alle stævner, hvor et aktivt medlem repræsenterer klubben.

Medlemmer

§5. Som aktivt medlem kan optages alle uanset alder.

§6. Ikke-aktive medlemmer kan optages, og har mulighed for at deltage i træningsaktiviteter efter bestyrelsens anvisninger.
§6.1. En enig bestyrelse kan også udnævne æresmedlemmer i klubben..

§7. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. Ved indmeldelsen betales et på den ordinære generalforsamling, vedtaget kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§8. Hvis et medlem har en kontingentrestance i mere end 2 kvartaler kan bestyrelsen beslutte en eksklusion af medlemmet og underrette Dansk Atletik herom. Bestyrelsen har ret til, hvor forholdene taler derfor, midlertidig at lade et medlems kontingent nedsætte eller bortfalde.

§9. Klubbens medlemmer, herunder også bestyrelsen, hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser over for klubben, udover kontingentforpligtelsen, og startpenge eller lignende som klubben har udlagt for medlemmerne.

§10. Medlemmet eller træneren hæfter selv for startpenge m.v. til større arrangementer, hvis ikke bestyrelsen er blevet orienteret og har givet accept.

§11.Såfremt et medlem bringer klubben i en beklagelig situation eller sætter klubben i et dårligt lys, kan en enig bestyrelse ekskludere medlemmet. Kun en enig bestyrelse eller en generalforsamling kan genoptage et ekskluderet medlem.

Ledelse

§12. Klubben ledes af en bestyrelse som består af :

- formand
- ungdomsformand
- kasserer
- op til 5 yderligere bestyrelsesmedlemmer

Uafhængigt af bestyrelsen vælges en revisor samt en revisorsuppleant.
 
Såfremt bestyrelsen ikke kan indstille en kasserer til valg, kan en regnskabsfører udpeges af bestyrelsen. Regnskabsføreren er ikke medlem af bestyrelsen, og bestyrelsen udpeger så en økonomisk ansvarlig i bestyrelsen, som har kontakt til regnskabsføreren og informerer bestyrelsen.

§13. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og de resterende bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Valgbar er ethvert medlem eller forældre/værge til et medlem, hvor medlemmet har været medlem af Greve Atletik i mindst 3 måneder, forudsat at personen er fyldt 18 år.

§14. Ved eventuel afgang af bestyrelsesmedlem(mer) inden valgperiodens udløb supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§15. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§16. Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden for bestyrelsesmøder. Vedtagelse kræver almindeligt flertal og i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der skal minimum være 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede på et bestyrelsesmøde, før det er beslutningsdygtigt.

§17. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden.
Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamling

§18. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Medlemmer opnår stemmeret ved det fyldte 15. år, og når medlemmer har været indmeldt i klubben i mindst 3 måneder. Forældre/værger til medlemmer under 15 år har stemmeret på deres vegne, hvis de 3 måneders indmeldelse er opfyldt. Anvendelsen af stemmeretten kræver et personligt fremmøde ved generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes.

§19. Den ordinære generalforsamling skal afholdes fysisk inden udgangen af marts måned hvis muligt. Dog skal der tages hensyn til den regnskabsmæssige indberetningspligt til kommunen. Generalforsamlinger, såvel ordinære som ekstraordinære, afholdes ved fysisk fremmøde hvis muligt, ellers på en digital platform. Det er bestyrelsen, der beslutter om generalforsamlingen skal afholdes enten fysisk eller på en digital platform. Hvis generalforsamlingen afholdes digitalt, så skal medlemmerne gøres bekendt med dette i indkaldelsen, samt hvilken digital platform der anvendes:

        Pkt. 1     Valg af dirigent.
        Pkt. 2     Valg af 2 stemmetællere.
        Pkt. 3     Bestyrelsens og udvalgenes beretninger.
        Pkt. 4     Fremlæggelse af årsregnskab.
        Pkt. 5     Indkomne forslag.
        Pkt. 6     Vedtagelse af næste års budget.
        Pkt. 7     Valg.
        Pkt. 8     Eventuelt.

 

Ad1:    Bestyrelsen foreslår en dirigent.
Ad2:    Dirigent vælger 2 stemmetællere.
Ad3:    Bestyrelsens beretning foretages af formanden.
Ad4:    Kassereren fremlægger regnskabet.
Ad5:    Dirigent fremlægger indkomne forslag.
Ad6:    Budgettet er samtidig en fastsættelse af det fremtidige kontingent.
Ad7:    Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og evt. udvalg.

§20. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, stiller skriftligt krav herom med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i lighed med den ordinære, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Økonomi

§21. Klubben tegnes ved underskrift af formanden. Dog ved større økonomiske dispositioner skal det vedtages af et flertal af den samlede bestyrelse.

§22. Kassereren/regnskabsføreren, og formanden har som de eneste adgang til klubbens midler. I tilfælde af at regnskabsføreren stopper, så kan bestyrelsen også vælge at give den økonomiske ansvarlige i bestyrelsen adgang. Ved alvorlig sygdom, længerevarende ferie eller lignende hos kassereren/regnskabsføreren eller formanden, så kan adgangen til klubbens midler midlertidig overdrages til den økonomiske ansvarlige i bestyrelsen, jævnfør §12.

§23. Kassereren/regnskabsføreren fører klubbens regnskab, som følger kalenderåret. Årsregnskabet, der består af balance, resultatopgørelse og årsberetning, udarbejdes i henhold til lovgivningen. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen samt af den valgte revisor med dennes bemærkninger til regnskabet. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§24. Det underskrevne godkendte regnskab fremsendes til den relevante afdeling/forvaltning hos Greve Kommune efter gældende regler.

§25. Den valgte revisor reviderer regnskabet senest 7 dage før generalforsamlingen. Revisoren har til enhver tid ret til at få adgang til klubbens bogføring og regnskab. Revisor har pligt til at overholde revisionspligten i.h.t. de til enhver tid gældende kommunale retningslinjer.

Ændringer og opløsning

§26. Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når forslag er indgivet i overensstemmelse med §18.

§27. Opløsning af klubben kan finde sted, når mindst 2/3 del af medlemmerne stemmer for det på den ordinære generalforsamling. Såfremt det fornødne antal ikke er tilstede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå opløsningen kan ske ved almindeligt stemmeflertal.

§28. Forslag til opløsning af klubben skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde seneste 1. januar. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmerne, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§29. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Greve Kommune.