Lotteri 2012

Regenskab fra Lotteri

Køb/produktion af Lodseddler

-4.248,50

Kr.

Lodseddelsalg

19.027,50

Kr.

Forplejning på salgsdag

-256,00

Kr.

Køb af Præmier

-5.000,00

Kr.

Uafhentet præmier

1.800,00

Kr.

Beskatning af udbetalt præmier

-105,00

Kr.

Overskud i alt 

11.218,00

Kr.

 

Sanne

 

Vedtægter

Vedtægter for

GreveAtletik WEB transparent ny 

 

 

Udarbejdet 9. marts 2017

Version 2, 2017

 

§1    -   §4      Navn og formål
§5    -   §11    Medlemmer
§12  -   §16    Ledelse
§17  -   §20    Generalforsamling
§21  -   §25    Økonomi
§26  -   §29    Ændringer og opløsning

 

Navn og formål

§1. Klubbens navn er Greve Atletik. Klubbens hjemsted er Greve Kommune. Klubbens tilholdssted er Greve Stadion, Lillevangsvej 88, 2670 Greve.

§2. Klubbens formål er at fremme interessen for atletikken. Dette gøres ved, at man via træning, konkurrencer og sociale aktiviteter skaber rammer, hvor den enkelte trives med atletik, og samtidig forsøger at fremme medlemmernes evne og lyst til at deltage i foreningens arbejde.

§3. Klubben er medlem af Dansk Atletik Forbund (DAF) under Dansk Idræts Forbund (DIF).

§4. Klubbens dragt er blå benklæder og en hvid/blå trøje. Dragtens design godkendes på generalforsamlingen. Dragten skal bæres ved alle stævner, hvor et aktivt medlem repræsenterer klubben.

Medlemmer

§5. Som aktivt medlem kan optages alle uanset alder.

§6.Som støttemedlemmer kan enhver optages uanset alder. Støttemedlemmer har mulighed for at deltage i klubbens fælles træningsaktiviteter efter bestyrelsens anvisninger. En enig bestyrelse kan også udnævne æresmedlemmer i klubben.

§7. Indmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer. Ved indmeldelsen betales et på den ordinære generalforsamling, vedtaget kontingent. Udmeldelse skal ske skriftligt til klubbens kasserer.

§8. Kontingentrestance i mere end 3 kvartaler medfører eksklusion og indberetning til DAF med deraf følgende udelukkelse. Bestyrelsen har ret til, hvor forholdene taler derfor, midlertidigt at lade et medlems kontingent nedsætte eller bortfalde.

§9. Klubbens medlemmer, herunder også bestyrelsen, hæfter ikke personligt for de af klubben indgåede forpligtelser, for hvilke alene klubben hæfter med dens formue. Klubbens medlemmer har ikke nogen økonomiske forpligtelser overfor klubben, udover kontingentforpligtelsen, og startpenge eller lignende som klubben har udlagt for medlemmerne.

§10. Medlemmet eller træneren hæfter selv for startpenge m.v. til større arrangementer (SM, DM mv.), hvis tilmeldingen er sket, uden at bestyrelsen er blevet orienteret og har givet accept.

§11.Såfremt et medlem bringer klubben i en beklagelig situation eller sætter klubben i et dårligt lys, kan en enig bestyrelse ekskludere medlemmet. Kun en enig bestyrelse eller en generalforsamling kan genoptage et ekskluderet medlem.

Ledelse

§12. Klubben ledes af en bestyrelse som består af :

- formand
- ungdomsformand
- kasserer
- op til 5 yderligere bestyrelsesmedlemmer

Uafhængigt af bestyrelsen vælges en revisor samt en revisorsuppleant.

§13. Bestyrelsen vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, således at formand og op til 3 bestyrelsesmedlemmer er på valg i lige år, mens kassereren og de resterende bestyrelsesmedlemmer er på valg i ulige år. Valgbar er ethvert medlem eller forældre/værge til et medlem, forudsat at personen er fyldt 18 år.

§14. Ved eventuel afgang af bestyrelsesmedlem(mer) inden valgperiodens udløb supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§15. Såfremt der på generalforsamlingen ikke kan vælges det fornødne antal bestyrelsesmedlemmer, supplerer bestyrelsen sig selv indtil førstkommende ordinære generalforsamling.

§16. Bestyrelsen fastsætter selv dagsorden for bestyrelsesmøder. Vedtagelse kræver almindeligt flertal og i tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Der skal minimum være 3 bestyrelsesmedlemmer tilstede på et bestyrelsesmøde, før det er beslutningsdygtigt.

 

§17. Klubbens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes inden udgangen af marts måned. Generalforsamlingen indkaldes skriftligt med angivelse af dagsorden.

Indkaldelsen skal ske med mindst 14 dages varsel.

Generalforsamling

§18. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før. Medlemmer opnår stemmeret ved det fyldte 15. år, og når medlemmer har været indmeldt i klubben i mindst 3 måneder. Forældre/værger til medlemmer under 15 år har stemmeret på deres vegne, hvis de 3 måneders indmeldelse er opfyldt. Anvendelsen af stemmeretten kræver et personligt fremmøde ved generalforsamlingen. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Hvis et medlem ønsker skriftlig afstemning skal dette imødekommes.

§19. Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden udgangen af marts måned. Dog skal der tages hensyn til den regnskabsmæssige indberetningspligt til kommunen. På den ordinære generalforsamling er dagsorden følgende:

        Pkt. 1     Valg af dirigent.
        Pkt. 2     Valg af 2 stemmetællere.
        Pkt. 3     Bestyrelsens og udvalgenes beretninger.
        Pkt. 4     Fremlæggelse af årsregnskab.
        Pkt. 5     Indkomne forslag.
        Pkt. 6     Vedtagelse af næste års budget.
        Pkt. 7     Valg.
        Pkt. 8     Eventuelt.

 

Ad1:    Bestyrelsen foreslår en dirigent.
Ad2:    Dirigent vælger 2 stemmetællere.
Ad3:    Bestyrelsens beretning foretages af formanden.
Ad4:    Kassereren fremlægger regnskabet.
Ad5:    Dirigent fremlægger indkomne forslag.
Ad6:    Budgettet er samtidig en fastsættelse af det fremtidige kontingent.
Ad7:    Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisorer og evt. udvalg.

§20. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet i bestyrelsen finder det nødvendigt, eller mindst halvdelen af klubbens stemmeberettigede medlemmer, stiller skriftligt krav herom med angivelse af forhandlingsemne. Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes i lighed med den ordinære, og er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

Økonomi

§21. Klubben tegnes ved underskrift af formanden. Dog ved større økonomiske dispositioner skal det vedtages af et flertal af den samlede bestyrelse.

§22. Kassereren, samt formanden har som de eneste adgang til klubbens midler. I tilfælde af alvorlig sygdom, længerevarende ferie eller lignende hos kasseren eller formanden, så kan adgangen til klubbens midler midlertidig overdrages til et af de andre medlemmer i bestyrelsen.

§23. Kassereren fører klubbens regnskab, som følger kalenderåret. Årsregnskabet, der består af balance, resultatopgørelse og årsberetning, udarbejdes i henhold til lovgivningen. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen samt af den valgte revisor med dennes bemærkninger til regnskabet. Regnskabet fremlægges på generalforsamlingen til godkendelse.

§24. Det underskrevne godkendte regnskab fremsendes til den relevante afdeling/forvaltning hos Greve Kommune efter gældende regler.

§25. Den valgte revisor reviderer regnskabet senest 7 dage før generalforsamlingen. Revisoren har til enhver tid ret til at få adgang til klubbens bogføring og regnskab.

Ændringer og opløsning

§26. Ændringer af klubbens vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når forslag er indgivet i overensstemmelse med §18.

§27. Opløsning af klubben kan finde sted, når mindst 2/3 del af medlemmerne stemmer for det på den ordinære generalforsamling. Såfremt det fornødne antal ikke er tilstede, og et flertal af de fremmødte ønsker klubben opløst, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling, hvorpå opløsningen kan ske ved almindeligt stemmeflertal.

§28. Forslag til opløsning af klubben skal i formuleret stand være bestyrelsen i hænde seneste 1. januar. Bestyrelsen er forpligtet til skriftligt at forelægge forslag herom til medlemmerne, senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

§29. Ved opløsning tilfalder klubbens midler Greve Kommune.

Elitegruppe

Greve Atletiks
ELITEGRUPPE
Elite

 

Hvad er Greve Atletiks Elitegruppe?

I Greve Atletik vil vi altid kunne levere den bedst mulige træning og vejledning til vores medlemmer, hvad enten man ønsker at være motionist, eliteaktiv eller en af de mange niveauer derimellem.
Elitegruppen er helt kort sagt Greve Atletiks redskab til at levere denne træning og vejledning til de af vores aktive, som måtte ønske at dyrke atletik på eliteniveau, og som har vist evnerne til det.
 
 
Hvordan er elitegruppen opbygget?

For at kunne tage højde for at selv eliteaktive kan befinde sig på forskellige niveauer, er elitegruppen opdelt i to grupper: Elitepuljen og Talentpuljen.
 
Hvem kan blive optaget i Greve Atletiks elitegruppe?

For at blive optaget i elitegruppen er der nogle grundlæggende krav til den aktive:
  • Man skal være medlem af Greve Atletik
  • Man kan først træde ind i elitegruppen den sæson man fylder 15 år. 14-årige kan kvalificere sig sæsonen før, men vil først være med i gruppen ved starten af vintertræningen, op mod sæsonen efter (hvor den aktive så vil fylde 15 år)
  • Man skal klare sit årgangskrav i minimum én disciplin i den tabel som klubben bruger til at vurdere de aktive.  Se nedenfor.
 
Opfylder du alle tre krav kan du søge om at træde ind i elitegruppen. Hvis det er et ønske fra dig, skal du sende en ansøgning ind til eliteudvalget.
 
 
 
Aktive i Elitegruppen 2013-2014:
Elite: Disciplin    PR       ÅB     2014   2013 
Anna Øbakke Lange 7kamp 4.911 4.911 4.735 4.355
  100m hæk 15,72 15,72 - -
  300m hæk 46,28 - 46,28 47,28
  60m inde 8,19 8,19 - -
  100m 12,70 12,70 12,73 13,60
  200m 26,21 26,21 26,55 27,39
  400m 61,24 62,41 61,24 62,77
  Længde 5,41 5,41 5,20 4,96
  Kugle 3kg 12,43 12,43 10,97 10,29
  Spyd 500g 46,87 46,87 43,05 32,35
Kenneth Pedersen Højde 2,00i 2,00i 1,93 1,92
  400m hæk 58,5 58,5 - -
Oliver Chabert Højde 1,85i 1,85i 1,75i 1,75
  Stang 4,00 4,00 3,70 3,15
  100m 11,58 11,58 - 13,15
  200m 23,87 23,87 25,30 -
  110m hæk 15,50 15,50 - -
Peter Andersson 60m inde 7,16 7,16 7,19 7,37
  100m 11,08 11,08 11,34 11,36
  200m 22,62 22,62 23,05 23,46
  300m 37,51 - 37,74 37,51
  60hæk inde 9,00 - 9,00 9,28
  Længde 6,67 6,67 6,66 6,33
  3-spring 13,23 13,16i 13,23 12,04
  Diskos 1kg 47,76 - 47,76 37,78
Sebastian Romer 300m 37,91 - 37,91 -
  400m 53,91   53,91 54,11
  400m hæk 55,76 - 55,76 57,60
           
Talent:          
Kasper Andersson 400m 51,23 51,23 52,59 54,99
  200m 22,83 22,83 23,89 24,89
Maria Pico Kjeldsen Stang 2,80 2,80 2,45 1,70
 
 
Læs mere om Elitegruppen i vores elitefolder
 
 
Se krav til elitegruppen her:
 
 
 

Talentgruppe

Greve Atletiks
TALENTGRUPPE
TalentGruppen Medium

 

Hvad er Greve Atletiks Talentgruppe?

Vores mål i Greve Atletik er, at altid vil kunne levere den bedst mulige træning og vejledning til vores medlemmer.

Greve Atletiks Talentgruppe er helt kort sagt et redskab til at levere denne træning og vejledning til de af vores aktive, som måtte ønske at dyrke atletik på højtniveau, og som har vist evnerne til det.

 
 
Hvem kan blive optaget i Greve Atletiks talentgruppe?

Alle medlemmer, der opfylder følgende krav vil kunne ansøge om optagelse i talentgruppen:

• Du skal være medlem af Greve Atletik
• Du har deltaget i stævner for Greve Atletik.
• Du opfylder et af de årgangsresultatkrav, som Greve Atletik har opstillet for optagelse i talentgruppen.
• Du udviser en engageret træningsindsats.

 

Opfyldelse af ovenstående krav medfører kun, at ansøgningen tages op til behandling. Enhver optagelse vil være resultatet af en individuel vurdering ud fra ovenstående krav.
Hvis man i løbet af året klarer årgangsresultatkravet, så kan man med det samme søge om optagelse i talentgruppen

 
Aktive i Talentgruppen 2017-2018:
Elite 18+: Disciplin PR ÅB 2017 2016 2015
Anna Øbakke Lange 7-kamp 5.381* - - 5.381* 4.911*
  60m inde 7,91 7,91 8,04 -* 8,19*
  60m hæk inde 9,04 9,04 9,29 8,90* 9,61*
  100m hæk 14,47* - - 14,47* 15,72*
  Længde 5,65 5,29i 5,07i 5,65 5,41
  Kugle 12,42i 12,42i 12,11 14,04* 12,43*/10,53
  Spyd 600g 41,60 - 41,60 46,57* 46,87*/35,50
Frankly Dadey 60m inde 7,17 7,17 7,19 7,37 7,54
Kasper Andersson 200m 22,15 - 22,15 22,84 22,83
  100m 10,91 - 10,91 11,14 11,39
  200m inde 22,76 - 22,76 23,08 24,17
Mathias Astrup 400m 49,69 - 49,69 50,82 53,57
  200m inde 22,83 22,83 23,57 24,01 25,34
  400m inde 50,30 50,30 51,35 52,36 56,02
Peter Andersson 100m 10,62 - 10,72 10,86 11,08
  Længde 6,95 6,79i 6,95 6,67 6,67
  60m inde 6,86 6,97 6,86 - 7,16
  200m inde 22,44 22,44 22,50 - 22,87
  200m 22,94 - 21,94 23,40 22,62
             
Talent 18+:            
Maria Pico Kjeldsen Stang 3,20i 3,20i 3,05 3,10 2,90
             
Talent A:            
Frederik Andersson 200m 22,96 - 22,96 24,98 -
  100m 11,43 - 11,43 11,96 12,78
  60m inde 7,26 7,26 7,44 - 8,39
  200m inde 23,01 23,01 23,82 - -
             
Talent B:            
Laura Zilstorff Diskos 750g 38,01 - 28,01 32,65 23,64
  Kugle 3kg 12,39 12,27i 12,39 10,65 7,91
Phillip Vegge Hammer 5kg 49,15 - 49,15 48,21 45,43*
Tobias Andersson Længde 6,11i 6,11i 6,06 5,84 5,46
  60m inde 7,51 7,51 7,71 7,85 8,05
             
Bobler:
Asger Østerby
Ida Boe Rasmussen
Jasmin Boe Rasmussen
Louise Høkilde Wassmann
* Resultat opnået med specifikationer for yngere aldersgruppe.
 
 
Læs mere om talentgruppen i vores Talentgruppe folder
 
 
Se krav til talentgruppen her: